Een veiliger steiger door samenwerking

De aanleiding

Bij de werkmaatschappijen van Dura Vermeer Divisie Bouw en Vastgoed is over een langere periode een analyse gemaakt van de afwijkingen die geconstateerd zijn tijdens veiligheidsinspecties ten aanzien van de constructieve- en algemene veiligheid van de gevelsteigers op de projecten. Op basis van de uitkomst van de analyse alsmede inzicht in de risico’s die kunnen optreden bij het werken op een steiger gaf ons voldoende aanleiding een nader onderzoek te starten. Op basis van dit onderzoek is gebleken dat de grootste afwijkingen te maken hadden met het ontwerp van de steiger, de locatie van bouwliften, de locatie van verankeringen, tussentijdse aanpassingen aan de steiger, de persoonlijke beveiliging bij montage en demontage alsmede het gebruik van de steiger. Feitelijk het hele spectrum.

Conclusies

Op basis van deze inzichten is contact gezocht met een tweetal gerenommeerde steigerbouwers en zijn diverse gesprekken gevoerd welke maatregelen getroffen kunnen worden door enerzijds de steigerbouwer en welke maatregelen anderzijds getroffen kunnen worden door de hoofdaannemer teneinde een veiliger steiger te kunnen realiseren. Juist door het verkregen inzicht in de wijze waarop de calculatie, organisatie, planning, communicatie en afstemming tot dat moment invulling kreeg ontstond de mogelijkheid de gesignaleerde risico’s af te af te dekken met concrete beheersmaatregelen.

Beheersmaatregelen

Dit heeft geresulteerd in een Steigerprotocol van 4 pagina’s waarin, per fase, de afspraken op papier zijn gezet. Nu is duidelijk welke partij op welk moment een vooraf afgesproken actie neemt. Deze volgordelijkheid in acties geeft ons de mogelijkheid het proces beheersbaar te maken. Uiteraard heeft het protocol ook de functie om elkaar te kunnen aanspreken indien een der partijen afwijkt van de gemaakte afspraken. Binnen het protocol zijn de volgende fasen beschreven en voorzien van beheersmaatregelen:

  • Algemeen
  • Offertestadium
  • Contractering
  • Montage
  • Steigeroverdracht
  • Gebruiksfase
  • Demontage
  • Evaluatie

Steigerprotocol

Na een pilotfase waarbij de eerste ervaringen zijn uitgewisseld is het Steigerprotocol nu standaard onderdeel van de contracten met de Steigerbouwers. Het protocol is inmiddels gedeeld met collega aannemers die ook lid zijn van het platform “Mijn monitor Pro” opgericht door Aboma teneinde van elkaar te leren en elkaar te helpen.

DuraVermeer steigerbordErvaring leert dat de steigerscore is verbeterd en daar waar er afwijkingen geconstateerd worden kunnen we met behulp van het protocol snel herleiden waar de bron van de afwijking zit en tot wiens verantwoordelijkheid het organiseren van de oplossing gerekend kan worden. Ook hier zien we dat het grootste voordeel behaald kan worden in de vroegtijdige communicatie zodat de steiger uiteindelijk past bij de gevel en de werkzaamheden die vanaf de steiger uitgevoerd worden. Cruciaal daarbij is de gebruiksfase. Juist in deze fase wordt de steiger intensief gebruikt door meerdere werkgevers. Het is belangrijk iedere gebruiker afzonderlijk te wijzen op de zijn verantwoordelijkheden om de beschikbaar gestelde en veilige steiger ook in stand te houden. Naast een speciale workshop tijdens de jaarlijkse Dura Vermeer praktijkschool dagen zijn ook visuele hulpmiddelen ingezet zoals speciale borden bij de steigeropgang.

Lees meer over de Richtlijn Steigers

Ondertekenaars

Over de code

In de Governance Code Veiligheid in de Bouw werken opdrachtgevers & opdrachtnemers samen om de veiligheid in de gehele keten te verbeteren. Lees verder.