Beleid Aanrijdbeveiliging personen op voertuigen en bouwmachines

Recent zijn er ernstige incidenten geweest op bouwplaatsen met achteruitrijdende voertuigen en machines. Bij één aanrijding was een dodelijk slachtoffer te betreuren. De ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de bouw, waaronder de 7 grote bouwbedrijven, vinden dat het beveiligen van personen door achteruitrijdende voertuigen meer moet worden gedaan dan tot nu toe in de branche gebruikelijk is.

De dode hoeken aan de achterzijde van het materieel en de zichtbaarheid aan de niet- bestuurderszijde van het voertuig zijn hiervan de belangrijkste oorzaken.

Voor de werkgever die met deze voertuigen en machines laat werken is de Arbowetgeving van toepassing. Op de machines zelf is het Warenwetbesluit machines van toepassing.

Conform de Arbowet is de arbeidshygiënische strategie van toepassing. Dit vertaalt zich in de volgende aanpak:

  1. Scheiden van werkverkeer en personenverkeer;
  2. Fysiek scheiden (afzetting) van werkverkeer en personen;
  3. Treffen van organisatorische maatregelen zoals voorlichting en instructie.

Aanvullend worden er eisen gesteld aan het voertuig / de machine. Dit houdt in dat deze voorzien moet zijn van:

  1. Doeltreffende voorzieningen waarmee signalen kunnen worden afgegeven;
  2. Doeltreffende hulpmiddelen die een volledig zicht (geen dode hoeken) geven voor de bestuurder.

In veel gevallen blijkt dat de stappen 1 en 2 van de arbeidshygiënische strategie praktisch niet mogelijk zijn om de aanrijdrisico’s in zijn volle omvang te beheersen. Met dit als gegeven stelt de GC voor om binnen de organisaties van de ondertekenaars aanvullend minimaal één van de navolgende systemen toe te passen om het risico op slachtoffers te verkleinen zoals:

  1. Een radarsysteem
  2. Een camerasysteem
  3. Een blokkeringssysteem met infrarood
  4. Andere systemen die een voertuig / machine doen stoppen

Op veel bouwplaatsen komen we nog voertuigen / machines tegen zonder één van deze systemen. Dat willen we per 17 maart 2017 veranderen.

Vanaf die datum zullen de 7 grote bouwbedrijven en hun onderaannemers / leveranciers alle hydraulische graafmachines (mobiel en rups), shovels, laadschoppen, dumpers, vrachtwagens, tractors, verreikers, veegmachines en dergelijke machines, uitgezonderd minigraafmachine en knikmopsen, voorzien van één of meer van de genoemde maatregelen. De implementatietermijn bedraagt maximaal 18 maanden. Uiteraard blijven spiegels en akoestische signalering noodzakelijk. Bedrijven die de Govennance Code hebben onderschreven volgen de richtlijnen en beleid van de GCVB.

Ondanks alles blijft de bouwplaats een risicovolle omgeving. Blijf uw medewerkers wijzen op de gevaren op de bouwplaats. Wij zijn van mening dat wij met deze stap onze bouwplaatsen weer een stuk veiliger hebben gemaakt.

De ondertekenaars van Governance Code Veiligheid in de Bouw.

DOWNLOAD ALS PDF

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer