• Actueel
  • Durf je opdrachtgever te bevragen over veiligheid

Durf je opdrachtgever te bevragen over veiligheid

ondertekeningveiligheid2971

Opdrachtgevers zijn zich nog niet altijd bewust van hun verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid. Daarom heeft platform van centrale ondernemingsraden PCOBB samen met Bouwend Nederland, stichting railAlert en Governancecode Veiligheid in de Bouw voorbeeldvragen opgesteld. Bouw- en infrabedrijven kunnen deze vragen in de aanbestedingsfase aan hun opdrachtgever stellen. De Nederlandse Arbeidsinspectie onderschrijft het initiatief.

De Nederlandse Arbeidsinspectie concludeert uit diverse ongevalsonderzoeken dat opdrachtgevers hun wettelijke verplichting op het gebied van veiligheid vaak onvoldoende kennen of nakomen. Met alle mogelijke veiligheidsrisico’s tijdens de uitvoering van dien. De inspectie brengt dit thema nu preventief bij opdrachtgevers onder de aandacht. Maar ook opdrachtnemers kunnen bijdragen aan het vergroten van het bewustzijn. Bijvoorbeeld door in het aanbestedingstraject gericht vragen hierover te stellen.

De zes voorbeeldvragen

Vraag 1: Op welke manier heeft u rekening gehouden met de verplichtingen uit artikel 2.26 van het Arbobesluit; welke risico's kunnen als gevolg van het ontwerp of opdracht tijdens de uitvoering ontstaan?

Vraag 2: Welke ontwerpoptimalisaties heeft u onderzocht en eventueel doorgevoerd om een veilige uitvoering mogelijk te maken?

Vraag 3: Op welke manier vergewist u zich vooraf en tijdens het project dat de uitvoerende partijen tijdens de uitvoeringsfase de nodige maatregelen kunnen treffen om het werk veilig uit te voeren?

Vraag 4: Kunt u aangeven welke maatregelen u heeft genomen om specifieke risico's, zoals samenloopgevaren, te voorkomen? En op welke manier deze zijn geïnventariseerd?

Vraag 5: In hoeverre heeft u rekening gehouden met integrale risico's in de omgeving van het project, bijvoorbeeld andere werkzaamheden in de nabijheid?

Vraag 6: Wie is de V&G coördinator van de opdrachtgever? En mogen wij hiermee klankborden over veiligheidsvraagstukken, zodat wij invulling kunnen geven aan onze Arboverplichtingen conform de artikelen 2.31, 2.33 en 2.35 uit het Arbobesluit?

Deze vragen zijn gebaseerd op het toetsingskader van de Arbeidsinspectie.

Verder lezen

Over het PCOBB

Het Platform Centrale Ondernemingsraden Bouw & Bagger (PCOBB) behartigt de belangen van Nederlandse ondernemingen in de Bouw- en Grond-, Weg- en Waterbouwsector en levert op die manier een structurele en positieve bijdrage aan de medezeggenschap bij de aangesloten bedrijven.

(tekst: Christel Peppelenbos, beleidsadviseur veiligheid Bouwend Nederland)

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer


Ongeldige invoer

Meer actueel nieuws

Volg ons op LinkedIn en Twitter of doe mee in onze LinkedIN groep.