Informatiebronnen

Welkom op de vernieuwde Abomafoon-website. Om u en uw medewerkers tijd te besparen en nieuwe inzichten te bieden, bundelt Aboma continu de vele wetten en belangrijkste publicaties over veiligheid, kwaliteit en milieu in één naslagwerk: de Abomafoon. Hierin vindt u overzichtelijk alle informatie en toolboxen die u dagelijks op de bouwplaats en in uw organisatie nodig hebt.

Database van arbocatalogi met daarin een actuele lijst van de goedgetoetste catalogi.

Op dit platform vind je de toolboxen die voortkomen uit de Arbocatalogus van ArboTechniek. De informatie is bedoeld om werknemers een veilige, prettige en ontspannen werkomgeving te bieden.

Betonhuis is een branchevereniging en zijn de aanjager van een beter verbonden Nederlandse cement- en betonindustrie. Dat geldt ook voor het delen van kennis op het gebied van veiligheid en veilig werken. Zo zijn o.a. twee arbocatalogie opgesteld, richtlijnen en is een online kenniscentrum beschikbaar.

Stichting Bewuste Bouwers is door bouwbedrijven opgerichte en heeft een Gedragscode ontwikkeld voor een ‘goede bouwplaats’. De stichting toetst of de gestelde normen worden gehaald en reikt daarvoor certificaten uit.

Bouwend Nederland heeft veiligheid als topprioriteit. Op de website vindt u meer informatie over veilig werken en veilig bouwen, hein en activiteiten. De bouw maakt het VEILIG bevat een overzicht van wet- en regelgeving, praktische tools, handige tip en activiteiten.

Ieder (bouw)bedrijf is verplicht een Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) uit te voeren. Veel - vooral kleinere - werkgevers ervaren knelpunten bij het goed uitvoeren van de RI&E. Om het u gemakkelijker te maken, hebben veel brancheorganisaties een branche-RI&E ontwikkeld. Een branche-RI&E is een voorbeeld-RI&E die is gemaakt door werkgevers en werknemers in een bepaalde branche, in dit geval de bouw. Dit instrument is afgestemd op de veelvoorkomende risico’s in onze sector. 

Cumela is de brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra. Nederland telt ruim 3.000 cumelabedrijven en hier werken circa 40.000 betrokken vakmensen. Als brancheorganisatie ondersteunt Cumela leden in de breedste zin. Veiligheid is een van de speerpunten. Cumela vergroot de kennis over en het bewustzijn van de risico's in de sector o.a. met toolboxen en toolboxvideo's.

Veiligheid bij Dura Vermeer betekent iedereen, elke dag, veilig en gezond van en naar huis. We creëren een duurzame veiligheidscultuur en werken continu aan het verhogen van veiligheidsbewustzijn. Lees meer over het veiligheidsbeleid, Toolboxen en 'Leren van Kaarten'.

Veiligheid is meer dan het naleven van de regels. Het gaat om bewustzijn en gedrag: je verantwoordelijkheid nemen om ervoor te zorgen dat jij en je collega’s onder veilige omstandigheden werken. Lees meer over het veiligheidsbeleid, leren van incidenten en Toolboxen.

Volandis is opgericht door Cao-partners in de bouw- en infrasector onder aanvoering van Bouwend Nederland, CNV en FNV. Het kennis- en adviescentrum richt zich op duurzame inzetbaarheid, waaronder veilig werken. BOUWSPRAAK is een van de instrumenten die Volandis ontwikkelde.

Constructieve veiligheid is een ketenverantwoordelijkheid!. Bij de borging van constructieve veiligheid (CV) in bouwprojecten spelen diverse ketenpartners een rol. Dit Kennisportaal beschrijft borgingsacties voor al die partners, vanuit een ieders prespectief.

Gezonde en veilige werkomstandigheden en een eerlijke betaling. Houdt u zich aan de wet? En werkt het sociale zekerheidsstelsel? De Nederlandse Arbeidsinspectie houdt hier toezicht op. Daar waar de hardnekkigste problemen zitten en het effect het grootst is. Voor bouw, infra, asbest en transport zijn speciale programma's.

Ondanks alle kennis, technologie en procedures vinden ernstige ongevallen plaats, ook in de bouw. Door onderzoek te doen en daaruit lessen te trekken, kunnen processen en organisaties veiliger gemaakt worden. 

De website van het Platform Preventie Valgevaar (PPV) is dé site met relevante en actuele informatie over Veilig Werken op Hoogte (VWOH). Deze site is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in het veilig werken op hoogte en het voorkomen van valgevaar.

Het hoofddoel van Stichting railAlert is er voor zorgen dat er in Nederland bij werkzaamheden aan de railinfrastructuur geen dodelijke ongevallen en NUL ongevallen met verzuim plaatsvinden. Dit trachten wij te bereiken door een grote betrokkenheid en inbreng vanuit de branche.

Op de website railAlert worden de arbocatalogus, brancehrapporten incidenten en andere thema's rond veiligheid in de railinfrabranche gedeeld.

Sinds eind jaren 90 verzamelt het RIVM gegevens over ernstige arbeidsongevallen in Nederland. 

Een veilige bouwplaats is een eerste prioriteit bij ieder project. Dit blijkt vaak een uitdaging door de complexiteit van een bouwplaats. Door de dagelijkse hectiek, tijdsdruk en de diversiteit aan medewerkers is het moeilijk om een eenduidige ‘veiligheidstaal’ goed in te richten. Daarom moeten we de bouwplaats helpen met parate veiligheidskennis. Deze bieden we regelmatig en op een eenduidige manier aan. Hierdoor zorgen wij ervoor dat veiligheid op de bouwplaats 'top of mind' is.  De veilige Bouwplaats heeft o.a. een game ontwikkeld genaamd 'De Generieke Poortinstructie'. De game heeft geen direkte link met de Generieke Poortinstructie (GPI) die is ontwikkeld door de GCVB.  Het is ook geen certifcering. Het is wel een toegankelijke tool om bouwplaatsmedewerkers al spelenderwijs veiligheidsbewuster te maken. 

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer







Ongeldige invoer
Ongeldige invoer