Over de Governance Code
Veiligheid in de Bouw

Er bestaat een grote hoeveelheid wet- en regelgeving, sectorafspraken en instrumenten om de veiligheid in de bouw te vergroten. Toch vinden er nog veel ongevallen plaats.

Om ervoor te zorgen dat de veiligheidscultuur in brede zin verbetert, heeft een aantal toonaangevende bouwondernemingen en opdrachtgevers (bouw, weg-/water-/spoorinfra en installatietechniek) en adviesbureaus de handen ineengeslagen. Samen hebben zij de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) opgesteld en in januari 2014 ondertekend.

Deze initiatiefnemers hebben gezamenlijke uitgangspunten en kernwaarden op het gebied van veiligheid vastgelegd. De thema’s zijn: uniformering, ketensamenwerking, opleidingen en kennisdeling. Bij de uitwerking in acties en initiatieven (onder regie van de Kerngroep en vastgelegd in een uitvoeringsagenda) wordt de hele bouwketen betrokken. Met concrete afspraken en acties zijn sinds de oprichting quick wins behaald en structurele veranderingen op de middellange termijn en gedrags- en cultuurveranderingen geïnitieerd.

Vanuit de code wordt het streven naar een veilige sector niet gezien als een wedloop of wettelijke verplichting, maar als een gezamenlijke en maatschappelijk belangrijke extra inspanning waarbij we elkaar helpen en zoeken naar continue verbetering.

Maar we zijn dus nog niet. Permanente verbetering van veiligheid in de bouw blijft noodzakelijk. Hieraan leveren wij graag gezamenlijk structureel een bijdrage in de overtuiging dat continue aandacht voor veiligheid loont.

Visie

In de Governance Code Veiligheid in de Bouw hebben wij onze ambitie met betrekking tot het verder verbeteren van de veiligheid in de sector nader uitgewerkt.

Missie

Onze missie is het terugdringen van veiligheidsrisico’s bij het realiseren, gebruiken en in stand houden van bouwwerken, teneinde onveilige situaties te vermijden en ongevallen te voorkomen.

Om dit doel te realiseren werken wij samen om de veiligheidscultuur in de keten intrinsiek te verbeteren. Wij nemen daarin onze eigen verantwoordelijkheid. Wederzijds vertrouwen, de basis voor onze samenwerking, vervult daarbij een belangrijke rol.

Uitgangspunten

 • Verbetering van de veiligheidscultuur in de gehele sector.
 • Continue verbetering van de veiligheid bij werkzaamheden in de sector.
 • Continue verbetering van de veiligheidsprestaties van infrastructurele werken, technische installaties en gebouwen.
 • Uniformering en standaardisatie van instrumenten, regels, voorschriften en veiligheidsmiddelen voor een effectiever en doelmatiger veiligheidsbeleid in zowel de eigen organisatie als binnen de sector.
 • Creëren van een level playing field doordat opdrachtgevers en opdrachtnemers zich committeren aan deze Code.
 • Gedurende de gehele levenscyclus van bouwwerken meewegen van de veiligheidscultuur en het veiligheidsgedrag bij de besluitvorming en de uitvoering.
 • Monitoring van veiligheidsprestaties en melding van ongevallen en incidenten, te classificeren met gemeenschappelijke standaarden.
 • Delen van informatie over veiligheid.
 • Ontwikkeling van risicobeheerssystemen.
 • Versterking van opleidings- en scholingsprogramma’s.
 • Eenduidige weging van veiligheidscriteria bij aanbestedingen en gunningen.

Normatieve werking

Door de uitgangspunten, kernwaarden en uitwerking van de Governance Code in ons denken en handelen te integreren, zijn wij, de Ondertekenaars van deze Governance Code, ervan overtuigd dat op deze wijze de veiligheid van onze medewerkers en andere betrokkenen kan worden geborgd. Evenals de veiligheid van toekomstige gebruikers van objecten, gebouwen en installaties.

Wij nodigen andere partijen in de keten van harte uit om de ambitie die is weergegeven in deze Governance Code te onderschrijven en bij te dragen aan de normatieve werking ervan.

Volledige code

De volledige Governance Code Veiligheid in de Bouw kunt u downloaden als PDF.