Governance Code

Governance Code

In de Governance Code Veiligheid in de Bouw werken opdrachtgevers & opdrachtnemers samen om de veiligheid in de gehele keten te verbeteren.

Registratie

Ondertekenen

Werk mee aan een permanente verbetering van de veiligheid in de bouw. Onderteken de Governance Code Veiligheid in de Bouw.

Best Practises

Best Practices

Heeft u een goed voorbeeld van veiligheid in de bouw? Dien het hier in en de webredactie bepaalt of uw case op de homepage verschijnt.

 • Prorail
 • heijmans
 • KIVI NIRIA
 • Dura Vermeer
 • AKD Advocaten & Notarissen
 • Rijksgebouwendienst
 • Unica
 • Ballast Nedam
 • Bam
 • ACTA Safety Professionals
 • Rijkswaterstaat
 • Strukton
 • TBI
 • VolkerWessels

Governance Code Veiligheid

Ondanks een veelomvattend stelsel van wet- en regelgeving op het terrein van veiligheid, aangevuld met sector-afspraken en instrumenten, vinden in de bouw, infra (weg, water, spoor) en installatietechniek nog ongevallen plaats. 

Om de veiligheidscultuur in onze gehele keten intrinsiek te verbeteren gaan wij nog intensiever samenwerken. Wij doen dat door onze werkwijzen te harmoniseren en door instrumenten te uniformeren. In de Governance Code leggen wij de gezamenlijke uitgangspunten en kernwaarden op het gebied van veiligheid vast. En dat vertalen we in concrete afspraken en acties: quick wins, structurele veranderingen op de middellange termijn en gedrags- en cultuurveranderingen.

Download de Governance Code (PDF)

Minister Blok, Ministerie Wonen en Rijksdienst: “De Governance Code ‘Veiligheid in de Bouw’ toont aan dat de bedrijven die deze verklaring ondertekenen, hun verantwoordelijkheid nemen voor het creëren van een veilige werkomgeving. Ze nemen daarvoor de noodzakelijke maatregelen en zorgen er daarmee voor dat Veiligheid in hun bedrijven met een hoofdletter wordt geschreven. Het zijn niet voor niets toonaangevende bouwondernemingen en opdrachtgevers. Ik hoop dat dit goede voorbeeld snel navolging krijgt, zodat uiteindelijk de in de hele bouwsector veilig wordt gewerkt, of niét wordt gewerkt”.

Wij nodigen andere partijen in de keten uit om de ambitie die is weergegeven in deze Code te onderschrijven en bij te dragen aan de normatieve werking ervan.

 


Visie

De Governance Code (GC) heeft een normerende werking en het naleven van de veiligheidsnormen en -waarden grijpt in op diverse bedrijfsactiviteiten en -processen. Het kernteam van de GC initieert en zoekt partijen die onderdelen van de uitvoeringsagenda willen realiseren in de geest van het gedachtegoed. Het kernteam is geen uitvoeringsorganisatie, maar de ondertekenaars van de GC zijn wel verantwoordelijk voor het promoten en accepteren van de uniforme werkwijzen, te beginnen met de uitrol daarvan binnen hun organisatie en werkgebieden. Dat betekent dat de ondertekenaars de ontwikkelde systematiek accepteren en hun beleid daar op aanpassen.


Visie van de GC m.b.t. standaardisatie en uniformering
Eenduidigheid in vorm en inhoud van instrumenten, regels, voorschriften en veiligheidsmiddelen draagt in algemene zin bij aan een effectiever veiligheidsbeleid binnen en tussen organisaties.
Het standaardiseren en uniform maken van instrumenten, regels, voorschriften en veiligheidsmiddelen vergroot de herkenbaarheid en de toepasbaarheid van middelen met betrekking tot veilig werken. Bovendien draagt dit bij aan een cultuur waarin opdrachtgevers en opdrachtnemers elkaar ten aanzien van veiligheid op basis van gelijkwaardigheid kunnen aanspreken. De doelmatigheid die hiermee wordt bereikt, is tevens een voorwaarde om het gebruik van uniforme instrumenten, regels, voorschriften en veiligheidsmiddelen te vergroten.

Speerpunt GC: uniformering meten veiligheidsprestaties
Eén van de speerpunten binnen de GC is het komen tot een uniforme systematiek voor het meten van veiligheidsprestaties. Opdrachtgevers zullen in toenemende mate behoefte krijgen om de veiligheidsprestaties van organisaties te kunnen beoordelen, onderling te vergelijken en/of uit te wisselen. Hierbij past een uniforme systematiek.
De kerngroep GC wenst hiervoor geen, danwel zo min mogelijk, nieuwe instrumenten te ontwikkelen maar vooral aan te sluiten op bestaande instrumenten en deze tot standaard te verheffen. De meetinstrumenten dienen de gehele keten te omvatten, op elkaar aan te sluiten en qua omvang (inspanning) afgestemd te zijn op de doelgroep. De ondertekenaars hebben aangegeven bij te dragen aan de ontwikkeling van een eenduidige systematiek voor het meten van veiligheidsprestaties. We onderkennen dat er behoefte is aan meetinstrumenten op:

 • organisatieniveau
 • projectniveau
 • persoonsniveau