• Actueel
 • Inspectie SZW Jaarplan en Meerjarenplan 2019-2022

Inspectie SZW Jaarplan en Meerjarenplan 2019-2022

Intensiever toezicht en meer focus op o.a. Bouw en infra, gevaarlijke stoffen en asbest

In het Jaarplan 2019 en Meerjarenplan 2019-2022 publiceert de Inspectie SZW haar beleid voor de komende jaren. Intensiever toezicht op gezond en veilig werken moet bij werkgevers en werknemers het bewustzijn vergroten van het belang van veiligheid in het bedrijf en het zich actief inzetten voor o.a. voorkomen ongevallen, onveilig en ongezond werk. De programma’s zijn samengesteld op basis van vernieuwde risico- en omgevingsanalyses. Op diverse fronten verlegt de Inspectie hierdoor het komende jaar haar aandacht. In de plannen zijn speciale programma’s opgenomen voor o.a. Bouw en infra, gevaarlijke stoffen en asbest.

Balans preventief en reactief

Veel mensen lopen tijdens hun werk het risico op een ongeval, met alle schadelijke gevolgen van dien. In de laatste jaren is het aantal bij de Inspectie gemelde ongevallen toegenomen. Daardoor is de druk op de capaciteit van de Inspectie vergroot, wat ten koste gaat van de inzet op preventie. De Inspectie wil de balans tussen preventief en reactief werk herstellen. Het bevorderen van veiligheid op de werkplek is daarom voor de komende vier jaar aangemerkt als een van de prioriteiten van de Inspectie. De Inspectie krijgt vanuit het regeerakkoord structureel extra middelen om de balans tussen preventief en reactief werk te verbeteren. Dit komt tot uitdrukking in extra aandacht voor arbozorg, het versterken van de veiligheidscultuur binnen bedrijven en het effectiever benutten van de inzichten uit ongevalsonderzoeken

Lees verder: meerjarenplan-2019-2022-Inspectie-SZW-GCVB.pdf (hoofdstuk 3.2)

Inspectie SZW Meerjarenplan en Jaarplan 2019 2022 GCVidB

Handhaving en preventieve dialoog

“Ook in 2019 zullen we waar nodig bij misstanden ingrijpen met waarschuwingen, boetes, dwangsommen en desnoods stilleggingen. Maar waar dat kan zoeken we graag preventief de dialoog. Met werkgevers, belangenorganisaties, sectoren en branches. Om gedrag en cultuur zo te beïnvloeden dat het niet tot overtredingen hoeft te komen. We doen dat onder meer met nalevingscommunicatie. Zo kiezen bijvoorbeeld de programma’s Zorg en Bouw en infra in hun sector voor het stimuleren van verantwoord opdrachtgeverschap, naast de reguliere inspecties. Veilig en gezond werken moet daarbij in alle fasen van het zorg- of bouwproces aandacht krijgen. Met een gevarieerde mix aan voorlichtingsmiddelen en andere interventies proberen we vanuit deze en andere programma’s zoveel mogelijk effect te bereiken. Met combinaties die passen bij de inzet en werkwijze van een sector of branche.”

Focus op eerlijk werk, veiligheid en gezondheid

Daar waar in een sector veel hoog geprioriteerde risico’s voorkomen, vooral als die ook divers van aard zijn, is gekozen voor een Sectorprogramma. Dit geldt o.a. voor Bouw en infra. De sectorprogramma’s hebben als kenmerk dat er zowel risico’s spelen op het terrein van onveilig en ongezond werk als op het terrein van oneerlijk werk. Het gaat bijvoorbeeld om risico’s op onderbetaling, illegale tewerkstelling, blootstelling aan gevaarlijke stoffen, onveiligheid op de werkplek, fysieke overbelasting en fysische overbelasting.

Voor 2019 geldt dat in elk programma wordt ingezet op eerlijk werk. Voor veilig en gezond werk, waar de toename van ongevalsonderzoek de beschikbare capaciteit nog steeds sterk belast, geldt dat deze capaciteit wordt geconcentreerd in een Themaprogramma:

 • Gevaarlijke stoffen
 • Asbest
 • Certificatie en markttoezicht
 • Meldingen, verzoeken en preventie onveilig en ongezond werk
 • Arbeids(markt)discriminatie en PSA

Lees verder jaarplan-2019-inspectie-szw-GCVB.pdf hoofdstuk 3

Sectorprogramma Bouw en infra

In de sectoren die vallen onder het programma Bouw en infra zijn 167.020 bedrijven, ruim 23.000 werkgevers, actief met in totaal bijna 310.000 werknemers (bron: Jaarplan 2019-Inspectie SZW). Er spelen relatief veel risico’s met een hoge prioriteit in deze sectoren. Op het terrein van gezond en veilig werk gaat het om dynamische overbelasting, blootstelling aan lawaai en blootstelling aan kankerverwekkende stoffen. Beroepsziekten als gevolg van o.a. blootstelling aan gevaarlijke en kankerverwekkende stoffen (waaronder chroom-6 en kwarts) en fysieke overbelasting, vormen een groot gezondheidsrisico in de Bouw en infra. De gevolgen openbaren zich sluipenderwijs en de gezondheidsschade wordt pas op termijn duidelijk. Daarnaast is er sprake van relatief veel ongevallen, zoals vallen van hoogte en ongevallen met machines.

Beoogde maatschappelijke effect

Het programma Bouw en infra streeft twee maatschappelijke effecten na:

 • Stimuleren van verantwoord opdrachtgever- en opdrachtnemerschap voor veilig, gezond en eerlijk werk in de bouw en infra.
 • Versterken van het toezicht bij (kortdurende) renovaties en bij het duurzaam maken van woningen in grote gemeenten.

Beoogd resultaat

 • Afspraken met grote, landelijk opererende opdrachtgevers over de borging van de bouwprocesbepa¬lingen in de voorbereidende en uitvoeringsfase.
 • Eerlijk werk bij renovatie en bij het duurzaam maken van woningen is de norm in grote gemeenten.
 • Afspraken met invloedrijke stakeholders om verantwoord opdrachtgeverschap te borgen voor de hele branche.
 • Voor gevaarlijke stoffen, waaronder chroom-6 en kwarts, zijn, in samenwerking met het programma Bedrijven met Gevaarlijke stoffen, de belangrijke stakeholders samengebracht en is een veilige werkwijze geagendeerd.
 • Er worden lessen getrokken uit ongevallen, waardoor opdrachtgevers en opdrachtnemers veiliger werken.

Lees verder jaarplan-2019-inspectie-szw-GCVB.pdf hoofdstuk 2.2

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer

Meer actueel nieuws

Volg ons op LinkedIn en Twitter of doe mee in onze LinkedIN groep.