Aanwezigheid Chroom-6 in verflagen

Situatieschets

In oude verflagen van onder meer stalen kunstwerken en overige stalen objecten zoals bijvoorbeeld portalen, stalen binten en balken, kan Chroom-6 aangetroffen worden. Chroomhoudende producten zijn in de regel vanaf 2000 niet meer toegepast. Oude verflagen worden vaak overgeschilderd, daarom is het mogelijk dat Chroom-6 voorkomt op stalen kunstwerken en overige metalen delen.
Chroomhoudende verf werd vroeger toegepast in de vorm van Loodchromaat als pigment in felgele en felrode deklagen en in de vorm van Zinkchromaat als roestwerend middel in verf.

Wat kan er gebeuren

Chroom-6 is schadelijk in stof- en dampvorm. Bij slijp-, schuur-, las-, en snijbrandwerkzaamheden komen de kleine Chroom-6 deeltjes vrij. Je kunt Chroom-6 inademen.

Wat zijn de gevolgen

Uit onderzoek (bron RIVM) is gebleken dat inademing van Chroom-6 mogelijk de onderstaande gevolgen heeft:

  • longkanker
  • maagkanker
  • verhoogde kans op kanker bij overige organen
  • verminderde vruchtbaarheid

Leerpunten 

  • In voorbereiding van werkzaamheden aan coating, dient onderzocht te worden of de aanwezigheid van Chroom-6 verwacht mag worden. Bij kunstwerken en overige constructies van voor 2005 is de kans aanwezig.
  • Overleg met uw opdrachtgever over de te voeren procesgang (uitvoeren onderzoek, vaststellen beschermende maatregelen, vergoedingen, enz.). Voor werkzaamheden waarbij de kans bestaat op het inademen van Chroom-6 stof zijn strenge veiligheidsmaatregelen nodig.
  • Schakel altijd de KAM-afdeling (veiligheidskundige) in.
  • Stel de opdrachtgever (via projectleider) hiervan officieel op de hoogte.

Lees meer over werkzaamheden aan oppervlaktes waarbij chroom-6 vrij kan komenerkzaamheden aan oppervlaktes waarbij chroom-6 vrij kan komen (bron Inspectie SZW)

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer