Veilig toepassen van verkeersmaatregelen

In de afgelopen maanden heeft zich een aantal (ernstige) ongevallen voorgedaan waarbij verkeersmaatregelen en/of verkeersregelaars waren betrokken. KWS zette de aandachtspunten voor extra verkeersmaatregelen / inzet van een verkeersregelaar op een rij.

Bestemd voor: 
Directie, bedrijfsleiders, projectleiders, uitvoerders en bouwplaatsmedewerkers.

Aandachtspunten 

 1. Het aanbrengen en opruimen van verkeersmaatregelen. 
  Kan dit veilig worden uitgevoerd? Zijn aanvullende maatregelen nodig? 
 1. Stel met een LMRA vast of de afzetting conform het verkeersplan is uitgevoerd
  Klopt het? Hebben we een veilige werkplek? Is de bebording conform CROW 96 en zijn evt. omleidingsroutes voldoende helder aangegeven? 
 1. Het weren van derden van onze werkplek 
  Zijn er voldoende fysieke maatregelen (barriers, bouwhekken etc.) getroffen om (ongewenste) derden van het werkvak te weren en voorkomen we met deze maatregelen dat derden gebruikmaken van het werkvak om hun route te verkorten en daarmee op ongewenste plekken het verkeer kruisen? 
 1. Bij aanwezigheid verkeersregelaars. 
  Zijn deze gekwalificeerd als verkeersregelaar? Hebben ze instructie gehad? Is voor hen voldoende helder wat en waar de werkzaamheden plaatsvinden en hoe de verkeersmaatregelen hierop aansluiten? 
 1. Is er voldoende aandacht voor de orde en netheid? 
  Staan de afzettingen nog steeds op de juiste plaats? Is er voldoende scheiding van publiek/omstanders met het werkvak? Staan de afzettingen voldoende gezekerd (bijv. waaien ze niet om, of kunnen ze makkelijk door omstanders/verkeersgebruikers worden verplaatst)? 
 1. Zijn afzetting en bebording voldoende zichtbaar, met name bij donker/slecht weer? 
  Verplaats je in een weggebruiker en stel vast of de rijrichting en bebording jou voldoende helder zijn. Controleer of de verkeersafzettingen correct zijn geplaatst en logisch zijn voor de weggebruiker. 
 1. Zijn de in- en uitritten voldoende helder aangegeven en voldoende overzichtelijk? 
  Is dit het geval voor zowel werkverkeer, als weggebruiker? 

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer