Organisatie

De organisatie van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) bestaat uit diverse werkgroepen, ieder met een eigen taak en deskundige leden.

Kerngroep

Het doel van de Kerngroep is het:
Het voeren van regie op het realiseren van de doelen van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB).

Samenstelling:

 • Koene Talsma (technisch voorzitter) (contractmanager voorheen Dura Vermeer)
 • Willem H.M. Schunselaar Paap (acta Safety Professionals)
 • Frans van Ekerschot (Rijksvastgoedbedrijf-voormalig Rgd)
 • Hans Wentink (BAM)
 • Theo van Iersel (ProRail)
 • Anton van Opzeeland (Rijkswaterstaat)
 • Fransina Ruijgrok (Dura Vermeer)
 • Ronald Velsink (Unica)
 • Remy te Beest (Ballast Nedam)
 • John Hopman (Ballast Nedam) 
 • Bas Roordink (Volker Wessels) 
 • Bart van de Loo (TBI)
 • Kommer den Uil (BAM)
 • Jos Villevoye (Strukton)
 • Werner van Eck (Heijmans)
 • Marc Jonkman (KIVI)
 • Jelle Otten (AKD)
 • Robert Kools (Witteveen+Bos)

Activiteiten:

 • Opstellen en doen uitvoeren van de uitvoeringsagenda
 • Uitdragen en bewaken van het gedachtengoed van de Governance Code

De Kerngroep van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) is geen uitvoeringsorganisatie en zoekt partijen die dit kunnen oppakken. Daarvoor wordt gesproken met partijen die binnen de branche een voorname rol spelen m.b.t. veiligheid zoals: Arbouw, Bouwend Nederland, RailAlert, VCA (SSVV), Inspectie SZW, UNETO-VNI en andere.

Werkgroep Generieke Poortinstructie (GPI)

Het doel van de werkgroep is het:

 1. Eenduidig maken van poortinstructies.
 2. Efficiënt en effectief realiseren en beheren van de  Generieke Poortinstructie (GPI).

Samenstelling:

 • Willem H.M. Schunselaar Paap (acta Safety Professionals) - voorzitter
 • Eugéne Wolf (Ex:plain)
 • Peter Groen (Volkerinfra)
 • Ferdinand Gildemacher (Ex:plain)
 • Koene Talsma (contractmanager)
 • Alfons Buis (SSVV)

Activiteiten:

De werkgroep heeft als taak het vervullen van een initiërende, signalerende en op doelstellingen bijsturende rol ten aanzien van de Generieke Poortinstructie (GPI). De stuurgroep beoordeelt volgens terugkoppelingen uit de diverse overleggen regelmatig of het resultaat, de doelstelling en de risico’s in lijn blijven met de doelstelling. Na implementatie van de Generieke Poortinstructie (GPI) zal de stuurgroep bekijken of de resultaten voldoende zijn, de doelstellingen nog gelden en de risico’s aanvaardbaar zijn en/of in voldoende mate worden afgedekt.

 • Bepalen van de fasering bij het realiseren van de doelen.
 • Het verzorgen van draagvlak voor deze ambities.
 • Het bepalen van inhoud en kwaliteitsniveau van de nodige instructies en opleiding (toetsingskader).
 • Het bepalen van de wijze waarop de toetsing van kennis en vaardigheden plaatsvindt bij de kandidaten (borging).
 • Het begeleiden van uitvoering door derden bij onder andere bouw en beheer.

Werkgroep Generieke Basistraining

Het doel van de werkgroep is het:

 1. Uniformeren van basisveiligheidsinstructies.
 2. Efficiënt instrueren basisveiligheidsinstructies
 3. Registreren van opgedane kennis, vaardigheden e.d. op een generiek digitaal veiligheidspaspoort.
 4. Behalen van efficiencyvoordelen door betere samenwerking en aansluiting van partijen m.b.t. veiligheid aspecten.

Samenstelling:

 • Peter Groen (VolkerInfra)
 • Theo van Iersel (ProRail)
 • Dick Kraaijenbrink (Mobilis)
 • Willem H.M. Schunselaar Paap (Acta Safety Professionals)
 • Bert Videler (KIVI)

De voordelen van generieke veiligheidsinstructies zijn:

 • Eenduidigheid (overal hetzelfde filmpje, de zelfde basisregels).
 • Efficiency in instructie (jaarlijks eenmaal uniform (her)instrueren door bijvoorbeeld één van de bouw CAO-dagen te gebruiken).
 • Sterke reductie van de tijdsduur van de projectintroductie door het generieke deel jaarlijks eenmalig aan te bieden.
 • In de projectintroductie meer focus op de specifieke projectrisico’s.
 • Het voorkomen van een wildgroei in systemen en pasjes. 

Werkgroep Communicatie

Doel van de werkgroep is:

Het verzorgen van de communicatie met betrekking tot de Governance Code Veiligheid in de Bouw.

Samenstelling:

 • Willem H.M. Schunselaar Paap (acta Safety Professionals)
 • Frans van Ekerschot (RVB)
 • Jelle Otten (AKD)
 • Koene Talsma (contractmanager)
 • Winny Christiaanse (Christiaanse Communicatie)

Activiteiten:

 • Uitdragen van de kernwaarden van de Governance Code in de gehele keten van de sector bouw.
 • Het onderhouden van de website.
 • Openbaar maken van partijen die de code onderschrijven Het doen van persuitingen.
 • Organiseren van klankbordbijeenkomsten.
 • Geven van voorlichting. 

Werkgroep Uniforme Meld APP (UMA)

Doel van de werkgroep is:

Het doel van de werkgroep UMA (toezichtscommissie UMA) is het realiseren van (gratis te dowloaden en te gebruiken) generieke (meld)applicatie, genaamd Uniforme Meld APP. Hiermee kunnen medewerkers met behulp van een app onveilige situaties/handelingen op de bouwplaats en kantoor laagdrempelig melden. Leidinggevenden worden geacht hier direct op te acteren om de onveilige situaties/handelingen op te lossen (indien de melder de onveilige situatie zelf niet kan wegnemen) en tevens de melders terugkoppeling te geven van de oplossingen van de onveilige situaties/handelingen.

Samenstelling:

 • Jan Heijmans (Heijmans) - voorzitter
 • Theo van Iersel (ProRail)
 • Marcel Pruijsten (Strukton)
 • Gijsjaap Pruis (RWS)
 • Hans Wentink (BAM)
 • Charles Verheijen (Bouwend Nederland)
 • vacant (VolkerWessels)

Activiteiten:

De activiteiten van de werkgroep UMA:

 • Onderzoek naar haalbaarheid van een Meld APP (UMA) in bouwbranche (gereed 2017)
 • Uitschrijven van RFI (request for information) tbv de UMA (gereed eind 2017/begin 2018)
 • Realiseren van RFP (request for proposal) t.b.v. UMA (2018)
 • Uitrol van UMA (eind 2018/begin 2019)

Tevens het voorbereiden van noodzakelijk Communicatie rondom uitrol 'hoe te handelen bij een onveilige situatie/handeling':

 • Aanspreken – Onveilige situatie verhelpen indien mogelijk is op een veilige manier
 • Vastleggen van onveilige situatie/handeling om te leren
 • Terugkoppeling van oplossing naar de melder

Werkgroep Uniformering Prestatiemeten Veiligheid

Het doel van de werkgroep is het:
Standaardiseren en harmoniseren om te komen tot een uniform instrumentarium voor prestatiemeten op het gebied van veiligheid.

Samenstelling:

 • Roderik Benoist (Rijkswaterstaat)
 • Tom Hoefsloot (Strukton)
 • Marc Jonkman (KIVI)
 • Cathy Klaassen (Dura Vermeer)
 • Kommer den Uil (BAM)

Kaders:

Eenduidigheid in vorm en inhoud van instrumenten, regels, voorschriften en veiligheidsmiddelen draagt in algemene zin bij aan een effectiever veiligheidsbeleid en tussen organisaties. Het vergroot de herkenbaarheid en de toepasbaarheid ervan. Het draagt bij aan een cultuur waarin opdrachtgevers en opdrachtnemers elkaars, ten aanzien van veiligheid, op basis van gelijkwaardigheid kunnen aanspreken.

Uniformering van prestatiemeting (integrale) veiligheid draagt bij aan:

 • Beheersing van veiligheidsrisico's
 • Bereiken van een normatieve werking
 • Professionalisering en integratie van de keten (OG-ON-OON)
 • Selectie en gunning
 • Bewustzijn verhogen van besparingspotentieel van veiligheid
 • Verantwoording naleving van de GC 

Activiteiten:

 1. Selectie van de te hanteren meetinstrumenten
 2. Creëren van draagvlak bij alle betrokken partijen
 3. Waar nodig, aan (laten) passen van de gekozen instrumenten
 4. Ontwikkelen van nog ontbrekende instrumenten 

Werkgroep Kennisdeling

Het doel van de werkgroep is het:
Creëren van platform waarmee kennisdeling op het gebied van integrale veiligheid in de bouw bereikt wordt.

Samenstelling:

 • Frans van Ekerschot (Rijksvastgoedbedrijf)
 • Ronald Velsink (Unica)
 • John Hopman (Ballast Nedam) 

Activiteiten:
Een digitaal platform kennisdeling is een veelomvattende scope vanwege de vele relaties met ander acties. De werkgroep richt zich vooral op bestaande instrumenten, kennisbronnen en initiatieven. Deze eventueel te bundelen en het gebruik te stimuleren. de werkgroep zal zich minder richten op door- of nieuw ontwikkelen. 

 • Het delen van de best practices via de website
 • Het delen van ‘leren van incidenten’ via de website
 • Het delen van jaarverantwoordingen van deelnemende en onderschrijvende partijen via de website
 • Het ontwikkelen van een portal voor kennisdeling. De kerngroep of werkgroep gaat zelf geen artikelen schrijven
 • Verder integratie in het kennisplatform van de bouwcampus

Werkgroep Veiligheidsgedrag in Aanbestedingen (ViA)

Het doel van de werkgroep is het:
Stimuleren/bevorderen van veiligheidsgedrag in het aanbestedingsproces en het contractmanagement, met inzet van het instrument Veiligheidsladder. Creëren van een progressief level playing field voor veiligheidsgedrag in de sector.


Samenstelling:

 • Frans van Ekerschot (Rijksvastgoedbedrijf) - voorzitter

 • Henk van Vulpen (Rijksvastgoedbedrijf)

 • Jeroen Oehler (Rijksvastgoedbedrijf)

 • Marijn van Bronkhorst (Rijksvastgoedbedrijf)

 • Harmen Willemse (NEN)

 • Dieter van Delft (ProRail)

 • Jan Heijmans (Heijmans)

 • Bas Roordink (Volker Infra)

 • Jorien Douma (Rijkswaterstaat)

 • Wim Bossink (Rijkswaterstaat)


Activiteiten:
Op initiatief van de CEO-kopgroep is een werkgroep opgericht waarin de rijksopdrachtgevers hun aanbestedingsspecialisten laten deelnemen en ervaringsdeskundigen van ProRail, VHB en Heijmans zitting hebben. Een plan van aanpak is nagenoeg gereed en er is een schematisch overzicht gemaakt om partijen binnen de GCV te informeren over de voorgenomen aanpak. Onderzocht moet worden welke fasering en welk tempo het meest geschikt is om structurele auditcapaciteit te laten groeien. De CEO-kopgroep is gevraagd een professioneel onderzoek uit te laten voeren door een externe partij.

Bewust Veilig

Bewust Veilig is een initiatief van de Governance Code Veiligheid in de Bouw en wordt uitgevoerd door Bouwend Nederland. Meer informatie: www.bewustveilig.com.

Werkgroep Betere Veiligheid in de Projectvoorbereiding

Doel van de werkgroep is:

Het inventariseren van potentiële verbeteringen ten aanzien van veiligheid in het voortraject van een project, d.w.z. in het ontwerp- en aanbestedingstraject. De keuzes die in deze fases worden gemaakt, kunnen vérstrekkende gevolgen hebben voor de veiligheid op de bouwplaats.

Doel is de veiligheidsrisico’s in een zo vroeg mogelijk stadium inzichtelijk te krijgen en te minimaliseren. De werkgroep probeert hiervoor handvatten aan te reiken.

Samenstelling:

 • Robert Kools, hoofd veiligheidsgroep (Witteveen+Bos)
 • Tom Doppenberg, adviseur veiligheidsmanagement PPO (RWS)
 • Frans van Ekerschot, Sectiehoofd Veiligheid en Gezondheid (RVB)
 • Ronald Velsink, QHSE manager (Unica)
 • Remy ter Beest, afdelingshoofd HSE (Ballast-Nedam)
 • Jauko Mutsaers, ontwerpleider infraprojecten (VolkerInfra)
 • Rick van den Belt, Hoger Veiligheidskundige (Witteveen+Bos)

Activiteiten:

De werkgroep vergadert ca. 1x per 6 weken en het beoogde resultaat is een memorandum met handreikingen ten aanzien van veiligheid in de voorbereiding van een bouwproject.

Wilt u inhoudelijke informatie over de Governance Code Veiligheid in de Bouw? Neem dan rechtstreeks contact op met één van de leden van de Kerngroep of de werkgroepen.

Voor algemene informatie en vragen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (Mevrouw Winny Christiaanse, communicatiemanager website GCVB)

Ondertekenaars

Over de code

In de Governance Code Veiligheid in de Bouw werken opdrachtgevers & opdrachtnemers samen om de veiligheid in de gehele keten te verbeteren. Lees verder.