Organisatie

De organisatie van Governance Code Veiligheid bestaat uit diverse werkgroepen, ieder met een eigen taak en deskundige leden.

Kerngroep

Het doel van de Kerngroep is het:
Het voeren van regie op het realiseren van de doelen van de Governance Code.

Samenstelling:

 • Koene Talsma (technisch voorzitter) (contractmanager voorheen Dura Vermeer)
 • Willem H.M. Schunselaar Paap (acta Safety Professionals)
 • Frans van Ekerschot (Rijksvastgoedbedrijf-voormalig Rgd)
 • Erik van ’t Hof (Rijksvastgoedbedrijf voormalig Dvd)
 • Theo van Iersel (ProRail)
 • Anton van Opzeeland (Rijkswaterstaat)
 • Cathy Klaassen (Dura Vermeer)
 • Ronald Velsink (Unica)
 • John Hopman (Ballast Nedam) 
 • Bas Roordink (Volker Wessels) 
 • Bart van de Loo (TBI)
 • Kommer den Uil (BAM)
 • Tom Hoefsloot (Strukton)
 • Jan Heijmans (Heijmans)
 • Marc Jonkman (KIVI)
 • Jelle Otten (AKD)

Activiteiten:

 • Opstellen en doen uitvoeren van de uitvoeringsagenda
 • Uitdragen en bewaken van het gedachtengoed van de Governance Code

De kerngroep van de Governance Code is geen uitvoeringsorganisatie en zoekt partijen die dit kunnen oppakken. Daarvoor wordt gesproken met partijen die binnen de branche een voorname rol spelen m.b.t. veiligheid zoals: Arbouw, Bouwend Nederland, RailAlert, VCA (SSVV), SZW en anderen.

Werkgroep Generieke Poort Instructie (GPI)

Het doel van de werkgroep is het:

 1. Eenduidig maken van poortinstructies.
 2. Efficiënt en effectief realiseren en beheren van de  Generieke Poort Instructie (GPI).

Samenstelling:

 • Willem H.M. Schunselaar Paap (voorzitter) (acta Safety Professionals)
 • Eugéne Wolf (Ex:plain)
 • Peter Groen voorzitter (Volkerinfra)
 • Ferdinand Gildemacher (Ex:plain)
 • Koene Talsma (contractmanager)
 • Alfons Buis (SSVV)

Activiteiten:

De werkgroep heeft als taak het vervullen van een initiërende, signalerende en op doelstellingen bijsturende rol ten aanzien van de Generieke Poort Instructie (GPI). De stuurgroep beoordeelt volgens terugkoppelingen uit de diverse overleggen regelmatig of het resultaat, de doelstelling en de risico’s in lijn blijven met de doelstelling. Na implementatie van de Generieke Poort Instructie (GPI) zal de stuurgroep bekijken of de resultaten voldoende zijn, de doelstellingen nog gelden en de risico’s aanvaardbaar zijn en/of in voldoende mate worden afgedekt.

 • Bepalen van de fasering bij het realiseren van de doelen.
 • Het verzorgen van draagvlak voor deze ambities.
 • Het bepalen van inhoud en kwaliteitsniveau van de nodige instructies en opleiding (toetsingskader).
 • Het bepalen van de wijze waarop de toetsing van kennis en vaardigheden plaatsvindt bij de kandidaten (borging).
 • Het begeleiden van uitvoering door derden bij onder andere bouw en beheer.

Werkgroep Generieke Basistraining

Het doel van de werkgroep is het:

 1. Uniformeren van basisveiligheidsinstructies.
 2. Efficiënt instrueren basisveiligheidsinstructies
 3. Registreren van opgedane kennis, vaardigheden e.d. op een generiek digitaal veiligheidspaspoort.
 4. Behalen van efficiencyvoordelen door betere samenwerking en aansluiting van partijen m.b.t. veiligheid aspecten.

Samenstelling:

 • Peter Groen (VolkerInfra)
 • Theo van Iersel (ProRail)
 • Dick Kraaijenbrink (Mobilis)
 • Willem H.M. Schunselaar Paap (Acta Safety Professionals)
 • Bert Videler (KIVI)

De voordelen van generieke veiligheidsinstructies zijn:

 • Eenduidigheid (overal hetzelfde filmpje, de zelfde basisregels).
 • Efficiency in instructie (jaarlijks eenmaal uniform (her)instrueren door bijvoorbeeld één van de bouw CAO-dagen te gebruiken).
 • Sterke reductie van de tijdsduur van de projectintroductie door het generieke deel jaarlijks eenmalig aan te bieden.
 • In de projectintroductie meer focus op de specifieke projectrisico’s.
 • Het voorkomen van een wildgroei in systemen en pasjes. 

Werkgroep Communicatie

Het doel van de werkgroep is het:
Het verzorgen van de communicatie met betrekking tot de Governance Code Veiligheid in de Bouw.

Samenstelling:

 • Willem H.M. Schunselaar Paap (acta Safety Professionals)
 • Frans van Ekerschot (RVB)
 • Jelle Otten (AKD)
 • Koene Talsma (contractmanager)

Activiteiten:

 • Uitdragen van de kernwaarden van de Governance Code in de gehele keten van de sector bouw.
 • Het onderhouden van de website.
 • Openbaar maken van partijen die de code onderschrijven Het doen van persuitingen.
 • Organiseren van klankbordbijeenkomsten.
 • Geven van voorlichting. 

Werkgroep GC Meld APP

 • Jan Heijmans (voorzitter)
 • Daan Thijssen (VHBInfra)
 • Theo van Iersel (ProRail)
 • Marcel Pruijsten (Strukton Worksphere)
 • Roderick Benoist (Rijkswaterstaat)

Werkgroep Uniformering Prestatiemeten Veiligheid

Het doel van de werkgroep is het:
Standaardiseren en harmoniseren om te komen tot een uniform instrumentarium voor prestatiemeten op het gebied van veiligheid.

Samenstelling:

 • Roderik Benoist (Rijkswaterstaat)
 • Tom Hoefsloot (Strukton)
 • Marc Jonkman (KIVI)
 • Cathy Klaassen (Dura Vermeer)
 • Kommer den Uil (BAM)

Kaders
Eenduidigheid in vorm en inhoud van instrumenten, regels, voorschriften en veiligheidsmiddelen draagt in algemene zin bij aan een effectiever veiligheidsbeleid en tussen organisaties. Het vergroot de herkenbaarheid en de toepasbaarheid ervan. Het draagt bij aan een cultuur waarin opdrachtgevers en opdrachtnemers elkaars, ten aanzien van veiligheid, op basis van gelijkwaardigheid kunnen aanspreken.

Uniformering van prestatiemeting (integrale) veiligheid draagt bij aan:

 • Beheersing van veiligheidsrisico's
 • Bereiken van een normatieve werking
 • Professionalisering en integratie van de keten (OG-ON-OON)
 • Selectie en gunning
 • Bewustzijn verhogen van besparingspotentieel van veiligheid
 • Verantwoording naleving van de GC 

Activiteiten:

 1. Selectie van de te hanteren meetinstrumenten
 2. Creëren van draagvlak bij alle betrokken partijen
 3. Waar nodig, aan (laten) passen van de gekozen instrumenten
 4. Ontwikkelen van nog ontbrekende instrumenten 

Werkgroep Kennisdeling

Het doel van de werkgroep is het:
Creëren van platform waarmee kennisdeling op het gebied van integrale veiligheid in de bouw bereikt wordt.

Samenstelling:

 • Frans van Ekerschot (Rijksvastgoedbedrijf)
 • Ronald Velsink (Unica)
 • John Hopman (Ballast Nedam) 

Activiteiten:
Een digitaal platform kennisdeling is een veelomvattende scope vanwege de vele relaties met ander acties. De werkgroep richt zich vooral op bestaande instrumenten, kennisbronnen en initiatieven. Deze eventueel te bundelen en het gebruik te stimuleren. de werkgroep zal zich minder richten op door- of nieuw ontwikkelen. 

 • Het delen van de best practices via de website
 • Het delen van ‘leren van incidenten’ via de website
 • Het delen van jaarverantwoordingen van deelnemende en onderschrijvende partijen via de website
 • Het ontwikkelen van een portal voor kennisdeling. De kerngroep of werkgroep gaat zelf geen artikelen schrijven
 • Verder integratie in het kennisplatform van de bouwcampus

Werkgroep Veiligheidsgedrag in Aanbestedingen (ViA)

Het doel van de werkgroep is het:
Stimuleren/bevorderen van veiligheidsgedrag in het aanbestedingsproces en het contractmanagement, met inzet van het instrument Veiligheidsladder. Creëren van een progressief level playing field voor veiligheidsgedrag in de sector.

Samenstelling:

 • Daan Thijssen (VHB-infra)
 • Jan Heijmans (Heijmans)
 • Dieter van Delft (ProRail)
 • Bart Swiers (ProRail)
 • Roderik Benoist (Rijkswaterstaat)
 • Gaico Jacobs (Rijkswaterstaat)
 • Jelle Otten (AKD)
 • Jeroen Oehler (Rijksvastgoedbedrijf)
 • Maaike Vermeer (Rijksvastgoedbedrijf)

Activiteiten:
Op initiatief van de CEO-kopgroep is een werkgroep opgericht waarin de rijksopdrachtgevers hun aanbestedingsspecialisten laten deelnemen en ervaringsdeskundigen van ProRail, VHB en Heijmans zitting hebben. Een plan van aanpak is nagenoeg gereed en er is een schematisch overzicht gemaakt om partijen binnen de GCV te informeren over de voorgenomen aanpak. Onderzocht moet worden welke fasering en welk tempo het meest geschikt is om structurele auditcapaciteit te laten groeien. De CEO-kopgroep is gevraagd een professioneel onderzoek uit te laten voeren door een externe partij.

Bewust Veilig

Bewust Veilig is een intiatief van de Governance Code Veiligheid, en wordt uitgevoerd door Bouwend Nederland. Meer informatie: www.bewustveilig.nl.

Wilt u inhoudelijke informatie over de Governance Code? Neem dan rechtstreeks contact op met één van de leden van de Kerngroep of de werkgroepen.

Voor algemene informatie en vragen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Initiatiefnemers

Over de code

In de Governance Code Veiligheid in de Bouw werken opdrachtgevers & opdrachtnemers samen om de veiligheid in de gehele keten te verbeteren. Lees verder.