Over de Governance Code

Er bestaat een grote hoeveelheid wet- en regelgeving, sectorafspraken en instrumenten om de veiligheid in de bouw te vergroten. Toch vinden er nog veel ongevallen plaats.

Om ervoor te zorgen dat de veiligheidscultuur in brede zin verbetert, heeft een aantal toonaangevende bouwondernemingen en opdrachtgevers (bouw, weg-/water-/spoorinfra en installatietechniek) de handen ineen geslagen. Samen hebben zij de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) opgericht. Deze initiatiefnemers hebben gezamenlijke uitgangspunten en kernwaarden op het gebied van veiligheid vastgelegd, door werkwijzen te harmoniseren en instrumenten te uniformeren. Daarbij wordt de hele bouwketen betrokken. Wat wij met concrete afspraken en acties hebben bereikt: quick wins, structurele veranderingen op de middellange termijn en gedrags- en cultuurveranderingen.


Waarom meedoen?

Stef Blok (toenmalig minister voor Wonen en Rijksdienst) gaf bij het initiatief kenachtig aan waarom het onderschrijven van de Governance Code Veiligheid in de Bouw belangrijk is:

"De Governance Code Veiligheid in de Bouw toont aan dat de bedrijven die deze verklaring ondertekenen, hun verantwoordelijkheid nemen voor het creëren van een veilige werkomgeving. Ze nemen daarvoor de noodzakelijke maatregelen en zorgen er daarmee voor dat Veiligheid in hun bedrijven voortaan met een hoofdletter wordt geschreven. Het zijn niet voor niets toonaangevende bouwonder- nemingen en opdrachtgevers. Ik hoop dat dit goede voorbeeld snel navolging krijgt, zodat uiteindelijk in de hele bouwsector veilig wordt gewerkt, of niét wordt gewerkt."

Meedoen

Wij nodigen andere partijen in de keten uit om de ambitie die is weergegeven in deze Governance Code te onderschrijven en bij te dragen aan de normatieve werking ervan.

Meedoen aan de Governance Code Veiligheid in de Bouw begint met onderschrijven. Daarmee geeft u aan mee te werken aan veiligheid in de bouw en de uitgangspunten en kernwaarden in de Governance Code te onderschrijven.

Bekijk de uitgangspunten
Pop-up
Volledige Governance Code in de Bouw
PDF
Meld je aan en doe mee

Visie

Werking Governance Code Veiligheid in de Bouw

De Governance Code in de Bouw (GCVB) heeft een normerende werking. Het naleven van de veiligheidsnormen en -waarden grijpt in op diverse bedrijfsactiviteiten en -processen. De Kerngroep van de GCVB initieert en zoekt partijen die onderdelen van de uitvoeringsagenda willen realiseren, in de geest van het gedachtegoed. De Kerngroep is geen uitvoeringsorganisatie. De Ondertekenaars van de GCVB zijn wel verantwoordelijk voor het promoten en accepteren van de uniforme werkwijzen, te beginnen met de uitrol daarvan binnen hun organisatie en werkgebieden. Dat betekent dat Ondertekenaars:

  1. De ontwikkelde systematiek accepteren en
  2. Hun beleid daar op aanpassen.

Standaardisatie en uniformering

Een effectief veiligheidsbeleid binnen en tussen organisaties wordt (mede) gecreëerd door eenduidigheid in vorm en inhoud van instrumenten, regels, voorschriften en veiligheidsmiddelen. Eenduidigheid vergroot de herkenbaarheid en de toepasbaarheid van veilige werkmiddelen. Bovendien draagt het bij aan een cultuur waarin opdrachtgevers en opdrachtnemers elkaar in gelijkwaardigheid kunnen aanspreken.

Daarmee wordt een doelmatigheid bereikt, waarmee het gebruik van de uniforme instrumenten, regels, voorschriften en veiligheidsmiddelen wordt vergroot.

Veiligheidsprestaties

Opdrachtgevers krijgen in toenemende mate behoefte om de veiligheidsprestaties van organisaties te kunnen beoordelen, onderling te vergelijken en/of uit te wisselen. Daar past een uniforme systematiek bij. Eén van de speerpunten binnen de GCVB is daarom: de ontwikkeling van een uniforme systematiek voor het meten van veiligheidsprestaties.

De Kerngroep GCVB probeert zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande instrumenten en deze tot standaard te verheffen. De meetinstrumenten moeten de hele keten omvatten, op elkaar aan te sluiten en qua omvang (inspanning) afgestemd zijn op de doelgroep.

De Ondertekenaars geven aan bij te dragen aan de ontwikkeling van een eenduidige systematiek voor het meten van veiligheidsprestaties. Zij onderkennen dat er behoefte is aan meetinstrumenten op:

  • organisatieniveau
  • projectniveau
  • persoonsniveau

Kernwaarden

De kernwaarden die zijn vastgesteld om de veiligheidscultuur en het veiligheidsgedrag verder te verbeteren, zijn:

1. Verantwoordelijkheid

Bij verantwoordelijkheid gaat het om zorg, integriteit, betrouwbaarheid, professionaliteit, kwaliteit, het toezien op het naleven van afspraken en het aanspreken van mensen op onveilig gedrag.

2. Leiderschap

Leiderschap moet vooral gericht zijn op constante aandacht voor en sturen op veiligheid, door het nemen van initiatief, het tonen van voorbeeldgedrag en zorgen voor de juiste prikkels.

3. Samenwerking

Bij samenwerking draait het om transparante communicatie, ketenintegratie, standaardisatie, uniformering en harmonisatie. In de omgang tonen wij respect voor elkaars rollen, belangen, sterktes en zwaktes. Wij zijn bereid om van elkaar te leren en elkaar te versterken. Wij respecteren openheid en transparantie.

Ondertekenaars

Over de code

In de Governance Code Veiligheid in de Bouw werken opdrachtgevers & opdrachtnemers samen om de veiligheid in de gehele keten te verbeteren. Lees verder.