Veiligheidswaarschuwing Aanrijding Hoogwerker

Op 10 november omstreeks 02.25 uur zijn een viertal medewerkers gewond geraakt tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de A4. Er werden met behulp van een hoogwerker werkzaamheden uitgevoerd waarbij de hoogwerker is aangereden. Twee ernstig gewonden zijn afgevoerd naar het ziekenhuis. Op dit moment gaat het naar omstandigheden goed met de betrokken medewerkers. De werkzaamheden werden uitgevoerd in een zg. 'meelift' constructie waarbij de verkeersmaatregelen voor andere werkzaamheden in hetzelfde werkvak reeds waren geplaatst.

Alle betrokken partijen (RWS, BAM, Speer infra, DJZ en Freesmij) hebben een eerste evaluatie gehouden waarin is afgesproken om het ongeval diepgaand te (laten) onderzoeken. In de evaluatie kwamen reeds leerpunten aan het licht die aanleiding geven voor het uitbrengen van deze veiligheidswaarschuwing.

Wat is er gebeurd?

Op de A4 ter hoogte van Schiphol woensdag 10 november 2021 in de avond/ nacht werkzaamheden uitgevoerd aan de verlichting onder aan een viaduct. De werkzaamheden werden uitgevoerd in een werkvak wat voor het normale verkeer was afgesloten. Een hoogwerker stond opgesteld achter een aktiewagen welke op rijstrook 2 was gepositioneerd. De werkbak van de hoogwerker met daarin de twee medewerkers hing boven de tussenberm. Een vrachtwagen (werkverkeer) is tegen de arm van de hoogwerker gebotst waarbij de medewerkers eruit zijn geslingerd.

Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

Uit het evaluatiegesprek met alle betrokken partijen zijn de volgende feiten vastgesteld.

 • Er was een algemene verkeersafzetting geplaatst voor het kunnen uitvoeren van oa. Asfalteringswerkzaamheden.
 • In het werkvak werden op meerdere plaatsen werkzaamheden uitgevoerd waarvoor een afzetting was geplaatst.
 • De uitvoering van de werkzaamheden aan de verlichting onder het viaduct hebben “meegelift” op deze verkeersmaatregelen.
 • Het wegvak waar het ongeval zich heeft voorgedaan was afgesloten voor het wegverkeer.
 • Vlak voor de opstelplaats van de hoogwerker stond een in werking zijnde aktiewagen waarbij de lichtintensiteit mogelijk invloed heeft gehad op het zicht voor de chauffeur van de vrachtwagen.
 • De werkzaamheden werden uitgevoerd met beperkte werkverlichting, ook aanstraalverlichting ontbrak.

Het is onduidelijk wie de samenlooprisico’s (ontstaan door de gelijktijdigheid van de werkzaamheden) heeft beoordeeld.

Lessons learned 

De specifieke lessons learned volgen uit het onderzoek wat door de partijen gezamenlijk wordt uitgevoerd. Daarentegen is dit ongeval niet uniek: in de afgelopen jaren zijn meerdere gevallen bekend waarbij ongevallen gebeuren in de zg. 'meelift' constructie.

Welke actie kunt u nemen

Vooruitlopend op de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek zijn er een aantal acties die nu reeds genomen kunnen worden:

 • Indien er sprake is van een zg. “meelift” constructie ontstaan er samenlooprisico’s. De opdrachtgever dient expliciet op de hoogte te worden gesteld van de zg. “meelift” constructie door de partij die hiervan gebruik wil maken. Iedere partij dient zich er van te vergewissen dat de samenlooprisico’s zijn onderzocht, benoemd en welke beheersmaatregelen hiervoor zijn getroffen. De opdrachtgever neemt hierbij het voortouw.
 • Pas voor het werkvak waar gewerkt wordt het stappenplan (beleid reductie aanrijdgevaar) toe. (Dit is geen vrijblijvendheid daar deze is afgeleid van de arbeid hygiënische strategie van de Arowet).
 • Zorg voor een (volledige) afsluiting van elk wegdeel waar gewerkt wordt.
 • Zorg dat alle besproken verkeersmaatregelen worden getroffen en verander deze pas nadat ze in gezamenlijk overleg zijn goedgekeurd.
 • Een afsluiting van een wegvak geldt ook voor hulpdiensten en dienen daarvan in kennis te worden gesteld.
 • Ga na of risico’s m.b.t. aanrijding door werkverkeer in het werkvak voldoende zijn meegenomen in de veiligheid risicoanalyses.
 • Verifieer of er voldoende beheersmaatregels zijn genomen (bijvoorbeeld werkinstructies, inventarisatie van risicovolle activiteiten en locaties, fysieke maatregelen in vorm van extra afzettingen [“afzetting binnen de afzetting”]) en of deze voldoende worden nageleefd.

Houdt toezicht hierop en grijp in als niet aan de voorwaarden wordt voldaan. Neem de risico’s bijvoorbeeld  mee tijdens veiligheidsrondes.

Lees meer over beleid reductie aanrijdgevaar en ga aan de slag

Safety Alert Aanrijding Hoogwerker (pdf)

#aanrijding #aanrijdgevaar #A4 #incident #gevaarlijk #safety #alert #waarschuwing #lerenvanincidenten #veiligheid #bouw

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer