Beleid Reductie Aanrijdgevaar

Afgelopen jaren vonden er op onze bouwplaatsen zeer ernstige incidenten plaats met manoeuvrerende voertuigen en machines. Bij enkele aanrijdingen waren dodelijke slachtoffers te betreuren. De Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB), waaronder de zeven grote bouwbedrijven van Nederland, vinden dat er meer moet worden gedaan aan het voorkomen van aanrijdingen door manoeuvrerende voertuigen en machines dan tot nu toe in de branche gebruikelijk is. 

Dit beleidsdocument vervangt het beleidsdocument ‘Beleid aanrijdbeveiliging personen op voertuigen en bouwmachines versie 2.0’. Ten opzichte van dat beleidsdocument zijn, aan de hand van ontvangen reacties en nieuwe inzichten in de stand der techniek, een aantal aspecten verduidelijkt. Daarbij is de scope van het beleidsdocument uitgebreid en is dit van toepassing op de volgende situaties:

 • Niet werkgebonden verkeer dat onbedoeld een werkvak inrijdt of een bouwplaats oprijdt.
 • Werkverkeer binnen een werkvak of op een bouwplaats.
 • Werkverkeer dat een werkvak of bouwplaats in-/uitrijdt.

Adequaat toepassen van de Arbeidshygiënische strategie

We nemen maatregelen om het risico op een aanrijding te elimineren of te verkleinen op basis van de Arbeidshygiënische strategie, vastgelegd in artikel 3b van de Arbeidsomstandighedenwet. De hieronder beschreven aanpak is een hiërarchisch stelsel van beheersmaatregelen waarbij eerst naar de bron van het probleem (maatregel 1) wordt gekeken. Als daar niets aan gedaan kan worden zijn andere maatregelen nodig (eerst maatregel 2, dan maatregel 3 etc.). Verantwoording en motivering voor het toepassen van een lagere beschermingsmaatregel dient te worden vastgelegd in de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Eventueel vastgelegd in het Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan). Dit vertaalt zich in de volgende aanpak:

 1. Voorkomen van het aanrijdgevaar door de bron te elimineren.
 2. Afschermen van het aanrijdgevaar door de bron te isoleren.
 3. Organisatorische maatregelen treffen om het risico op een aanrijding te verkleinen.
 4. Technische maatregelen treffen om het risico op een aanrijding te verkleinen.
  1. Middelen die machinist/bestuurder in staat stellen beter overzicht te hebben.
  2. Middelen die het voertuig of de machine automatisch doen stoppen.
  3. Middelen die de omstanders waarschuwen/attenderen op aanrijdgevaar.
 5. Persoonlijke maatregelen nemen om het risico op een aanrijding te verkleinen.

Lees het complete beleidsdocument Reductie Aanrijdgevaar voor verdere details.

Per 1 januari 2021 hanteren de Ondertekenaars van de GCVB en hun onderaannemers/leveranciers dit beleid. De implementatietermijn is maximaal 1 jaar. Dit betekent dat dit beleid vanaf 1 januari 2022 wordt voorgeschreven. Ook Onderschrijvers van de GCVB hanteren de uitgangspunten van dit beleid en passen deze toe.

We zetten ons in om dit beleid sector breed toe te passen en werken samen met opdrachtgevers (zoals gemeentes en provincies) aan deze nieuwe standaard.

Wij realiseren ons dat ook met deze (extra) maatregelen het risico op een aanrijding aanwezig blijft. Blijf uw medewerkers wijzen op de gevaren in het werkvak en op de bouwplaats. Wij zijn van mening dat we met deze stap onze werkvakken en bouwplaatsen weer een stuk veiliger kunnen maken.  

De Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw

Download de PDF

Lees meer over de implementatie van het nieuwe beleid reductie aanrijdgevaar en actuele informatie over het nieuwe beleid

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer